Γαία Τεχνική Α.Ε

Η ΓΑΙΑ Α.Ε είναι μια τεχνική εταιρεία με οργανωτική υποδομή στα χωματουργικά, στην εξόρυξη λιγνίτη, στην οδοποιία, στα οικοδομικά, στις αναπλάσεις χώρων, πλατειών και μεγάλων εκτάσεων.

Ο μηχανολογικές εξοπλισμός αποτελείται από μηχανήματα-οχήματα τελευταίου τύπου.Σήμερα εκτελεί έργα των ορυχείων λιγνίτη της ΔΕΗ.